สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มือสองจากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทน (เต็นท์) สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯได้

ลักษณะเด่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

วงเงินสูง
รับรถ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
อายุจดทะเบียนสูงสุด 19 ปี
ดอกเบี้ยต่ำ
ผ่อนนานสูงสุด 72 งวด
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วคือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มือสอง จากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทน (เต็นท์) สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด "เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์"

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 4. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เงื่อนไขในการพิจารณา

 1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 2. อายุงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด
 4. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้'

เงื่อนไขผู้ค้ำประกัน

 1. มีสัญชาติไทย (เฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
 2. อายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 3. มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือครอบครัว
 4. ต้องมีรายได้อย่างต่ำ 1 เท่าของค่างวด
 5. ระยะเวลาในการทำงาน /ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ (อ้างอิงตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แยกตามประเภทอาชีพ

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาตไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม
  1. เอกสารดำเนินธุรกิจ

  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าซื้อ /ค้ำประกัน
  3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   1. เอกสารแสดงรายได้

   2. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
   3. เอกสารที่มาของรายได้
   4. งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)
    1. เงื่อนไขผู้ค้ำประกัน นิติบุคคล

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน
     2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
     3. ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล

     *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด 

     แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ

     โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)