สินเชื่อรถ ท๊อปอัพ

"ไปต่อให้ชีวิตไม่มีสะดุด ด้วยสินเชื่อรถ ท๊อปอัพ รับวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติทันใจ สำหรับลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น"

รายละเอียด

ข้อดีสินเชื่อรถ ท๊อปอัพ

วงเงินสูงสุด 120%

รับอายุจดทะเบียน
สูงสุด 18 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น
เพียง 0.23% ต่อเดือน

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนสบายๆ สูงสุดถึง 72 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถ ท๊อปอัพ

สินเชื่อรถ ท๊อปอัพ คือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะต้องการใช้เงินสด และมีรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 684 6500

“เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์”

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการสมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้น

 1. เป็นลูกค้าปัจจุบันของ บริษัท(มีเลขที่สัญญาเช่าซื้อ)
 2. ไม่เข้าโครงการพักชำระหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้
 3. ผ่อนชำระมาแล้วระยะเวลาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ของระยะเวลาที่ทำสัญญา
 4. มีประวัติการผ่อนชำระดี

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เงื่อนไขในการพิจารณา

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • อายุงานปัจจุบัน 6  เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด
 • เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้'
 • เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาตไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม

เอกสารดำเนินธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าซื้อ /ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
 • เอกสารที่มาของรายได้
 • งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)

เงื่อนไขผู้ค้ำประกัน นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล

 • *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด

คำนวณอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเอง

คํานวณสินเชื่อ

แบบฟอร์มสมัคร
สินเชื่อรถ ท๊อปอัพ

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)

หมายเลขทะเบียนรถ ที่ผ่านกับ ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้

ยี่ห้อที่ต้องการซื้อ

โปรดระบุวันที่สะดวกในการติดต่อกลับ

Top