ข้อดีสินเชื่อรถ ยูสด์คาร์

วงเงินสูงสุด 130%*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รับรถ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
อายุจดทะเบียนสูงสุด 18 ปี

ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว รู้ผลภายใน 2 ชั่วโมง

ผ่อนสบายนานสูงสุด
84 เดือน

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วคือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์มือสอง จากผู้แทนจำหน่ายที่เป็นตัวแทน (เต็นท์) สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด

“เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์”

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เงื่อนไขในการพิจารณา

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • อายุงานปัจจุบัน 6  เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด
 • เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้'

เงื่อนไขผู้ค้ำประกัน

 • มีสัญชาติไทย (เฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)
 • อายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือครอบครัว
 • ต้องมีรายได้อย่างต่ำ 1 เท่าของค่างวด
 • ระยะเวลาในการทำงาน /ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ (อ้างอิงตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ แยกตามประเภทอาชีพ
 • เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาตไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม

เอกสารดำเนินธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าซื้อ /ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
 • เอกสารที่มาของรายได้
 • งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล

 • *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด

คำนวณอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเอง

คํานวณสินเชื่อ

แบบฟอร์มสมัคร
สินเชื่อรถ ยูสด์คาร์

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)

หมายเลขทะเบียนรถ ที่ผ่านกับ ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้

ยี่ห้อที่ต้องการซื้อ

โปรดระบุวันที่สะดวกในการติดต่อกลับ

Top