สินเชื่อรถ ออโต้ แคช

สินเชื่อรถ ออโต้ แคช เปลี่ยนรถปลอดภาระของคุณ ให้เป็นเงินสดพร้อมใช้ รถยังมีขับเหมือนเดิม

รายละเอียด

ข้อดีสินเชื่อรถ ออโต้ แคช

วงเงินสูงสุด 100%

รับรถอายุ
สูงสุด 18 ปี

อัตราดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น
เพียง 0.25% ต่อเดือน

อนุมัติเร็ว รู้ผลภายใน
2 ชั่วโมง

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ต้องการเงินสด แค่มีรถปลอดภาระ ก็สมัครได้

สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้แคช เหมาะสำหรับลูกค้าที่ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ปลอดภาระ อายุรถไม่เกิน 18 ปี เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็ได้รับเงินก้อน ผ่อนได้สบายๆ สูงสุด 72 เดือน


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้แคช

ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้แคช คือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะต้องการใช้เงินสด และมีรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 684 6500

“เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์”

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เงื่อนไขในการพิจารณา

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 • อายุงานปัจจุบัน 6  เดือนขึ้นไป
 • มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด
 • เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้'
 • เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาตไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม

เอกสารดำเนินธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าซื้อ /ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

เอกสารแสดงรายได้

 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
 • เอกสารที่มาของรายได้
 • งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล

  *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด

คำนวณอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเอง

คํานวณสินเชื่อ

แบบฟอร์มสมัคร
สินเชื่อรถ ออโต้ แคช

โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)

หมายเลขทะเบียนรถ ที่ผ่านกับ ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้

ยี่ห้อที่ต้องการซื้อ

โปรดระบุวันที่สะดวกในการติดต่อกลับ

Top