มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

ทางเลือกที่ 1
การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม
ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
ทางเลือกที่ 2
การพักชำระหนี้
การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
ดอกเบี้ยพักหนี้
= จำนวนค่างวดพักสะสม
   x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (EIR)
   x จำนวนเดือนที่พักชำระ
ดอกเบี้ยพักหนี้สะสม
ในเดือนปัจจุบัน
= ดอกเบี้ยพักหนี้สะสมเดือนที่แล้ว
   + ดอกเบี้ยพักหนี้เดือนปัจจุบัน
กรณี จะชำระค่างวดที่พัก ต้องแจ้งบริษัทก่อนการชำระ หากไม่แจ้ง และมีเงินเกินกว่าค่างวดปกติที่ต้องชำระในแต่ละเดือน บริษัทจะนำไปตัดชำระค่าอื่นๆ(ถ้ามี) และเหลือเป็นค่างวดในงวดต่อไป
สำหรับผู้ค้ำประกัน
ข้อควรทราบ
 • การให้ความยินยอมการเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ จะดำเนินการได้หลังจากผู้เช่าซื้อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขการให้ความยินยอมเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ผู้เช่าซื้อสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.cimbthaiauto.com เท่านั้น
เงื่อนไขการสมัครลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
 • ต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • ผู้ค้ำประกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ความยินยอมการเข้าร่วมโครงการ และนำส่งเอกสารการให้คำยินยอม
 • ทั้งนี้ขอให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อแสดงว่าท่านได้รับผลกระทบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง โดยสามารถส่งได้ 5 ช่องทางดังนี้
  1. อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซด์นี้
  2. ส่งอีเมล (Email) มาที่ tdr_support@cimbthaiauto.com
  3. ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 000 3290
  4. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้)
   34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  5. ส่งด้วยตนเองที่สาขา คลิกเพื่อค้นหาสาขา
 • บริษัทอาจจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานภาพของผู้เช่าซื้อ สำหรับประกอบการพิจารณา การขอลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
เงื่อนไขการสมัครพักชำระหนี้
 • ต้องเป็นผู้เช่าซื้อที่ยังได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
 • ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เพื่อแสดงว่าท่านได้รับผลกระทบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง โดยสามารถส่งได้ 5 ช่องทางดังนี้
  1. อัพโหลดเอกสารผ่านเว็บไซด์นี้ คลิกเพื่ออัพโหลด
  2. ส่งอีเมล (Email) มาที่ tdr_support@cimbthaiauto.com
  3. ส่งโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 000 3290
  4. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (ทีมติดตามหนี้)
   34 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  5. ส่งด้วยตนเองที่สาขา คลิกเพื่อค้นหาสาขา
 • สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ได้ และในกรณีที่มีการขอพักชำระหนี้ในโครงการเดิมที่ผ่านมา ก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ใหม่ เป็นการล่วงหน้าได้ โดยเมื่อครบกำหนดการพักชำระในโครงการเดิม จะได้ดำเนินการพิจารณาการพักชำระหนี้ที่แจ้งความจำนงค์ใหม่ ต่อเนื่องต่อไป
 • บริษัทอาจจำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานภาพของผู้เช่าซื้อ สำหรับประกอบการพิจารณา การพักชำระหนี้
หมายเหตุ
 • สำหรับผู้เช่าซื้อที่เคยได้รับการพักชำระค่างวด หรือปรับโครงสร้างหนี้มาแล้ว แต่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อยู่และไม่สามารถจะชำระตามปกติภายหลังการพักชำระ ท่านสามารถคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อแก่บริษัทได้ ทั้งนี้หากมีหนี้ส่วนขาด และท่านติดต่อบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง บริษัทจะพิจารณาส่วนลดแก่ท่านเป็นกรณีพิเศษ สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร 02 491 5555 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.
* กรณีที่ผู้เช่าซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้เช่าซื้อได้ตามที่บริษัทประกาศกำหนด
** การขอสินเชื่อใหม่
 • กรณีผู้เช่าซื้อเข้าโครงการพักชำระหนี้ จะสามารถขอสินเชื่อใหม่กับทางบริษัทได้อีกครั้งหลังสิ้นสุดระยะเวลาการพักชำระหนี้ไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีผู้เช่าซื้อเข้าโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้การขอสินเชื่อใหม่จะพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อใหม่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
*** บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือตามผลกระทบและความเหมาะสมเป็นรายกรณี
ข้อความสำคัญ
 • บริษัทจำเป็นต้องปิดระบบการสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ ทุกเดือน ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ของเดือน ถึงวันที่ 4 ของเดือนถัดไป เพื่อปรับปรุงสถานะของข้อมูล
 • ผู้เช่าซื้อสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 5-27 ของทุกเดือน เท่านั้น
 • กรณีผู้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคล หรือผู้เช่าซื้อบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถสมัครได้ กรุณาติดต่อ โทร 02 491 5555 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.